بازدید مسئولین از طرح گردشگری و توسعه روستایی روستای علمدار


بازدید آقای حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس بنیاد مسکن شهرستان ، رییس شورای اسلامی بخش ، حاج کریم کریمی، دهیار و رئیس شورای علمدار از پیاده روسازی ، سوله ورزشی ، طرح گردشگری و توسعه روستایی علمدار