بازدید مسئولین از وضعیت جاده بین چاری و پائین گنج افروز


مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی فرمانداری و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم بنیاد مسکن و دهیار و شورای اسلامی روستای چاری از وضعیت جاده از پل روستای به پایین گنج افروز که با عبور کامیونهای سنگین وضعیت جاده را تغییر دادند بازدید کردند.