بازدید مسئولین شهرستانی از مدرسه ابتدائی توفیقی


اعضای کمیته تظارت شهرستان باتفاق مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرماندار ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم بنیاد مسکن و… از مدرسه ابتدایی توقیقی بابل بازدید کردند.