بازدید مسئولین شهرستانی از پل درحال احداث آهنگرکلای کوچک


بازدید میدانی
مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

از پل در حال ساخت اهنگر کلا کوچک نوشیروانی بخش مرکزی

دراین بازدید نیز مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و مدیران اجرایی شهرستان بابل حضور داشتند …

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۹۹