بازدید مسئولین شهرستانی از پل کابلی درحال احداث روستای برجی خیل لنگور


مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی فرمانداری و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم امور آب ، رئیس بنیاد مسکن ، از پل کابلی معلق بر روی رودخانه تالار در روستای برجی خیل لنگور که توسط خیر آقای زرگر در حال احداث است بازدید کردند.