بازدید مسئولین شهرستان از روستای کلمدان نقیب


بازدید دکتر کریمی عضو هیات رئیسه و نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، سرپرست محترم بنیاد مسکن شهرستان ، اعضای محترم شورای اسلامی بخش ، دهیار و شورای اسلامی و اهالی روستای کلمدان نقیب از فاز اول پروژه آسفالت روستا