بازدید میدانی بخشدار مرکزی از طرح بیولژیک کاشت وبرداشت شالی کشاورزانبه گفته خانم علیجانپور  این طرح از سه سال گذشته آغاز گردیده و در بخش مرکزی بابل برای اولین بار در روستای علمدار با نام کشاورزی بیولژیک انجام شده است .

این بازدید که توسط محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی وخانم علیجانپورمجری طرح و شرمی دهیار علمدار از روستای فوق صورت گرفته است . ولازم به ذکر می باشد که این طرح با نام همگام با کشاورز از طریق کانون بسیج مهندسین کشاورزی کشوری از زمان شروع بذر اغاز وتا زمان برداشت محصول پایان می پذیرد و در روستای علمدار در زمین گشاورزی آقایان برکان واکبر نژاد دو کشاورز پیشرو انجام گرفت .