بازدید میدانی بخشدار مرکزی به اتفاق رییس بنیاد مسکن از طرح هادی روستاهای مرزون آباد


در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل به اتفاق رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان از طرح هادی و تعریض عقب نشینی خیابان های اصلی در حال اجراء روستاهای مرزون آباد بازدید نمودند .