بررسی وتصمیم گیری آببندان روستاهای هفتگانه مرزون آبادجلسه مذکور که در ساعت ۸ صبح در دفتر کار بخشدار مرکزی با حضور ریس اداره شیلات بابل آقای علیرضا نقوی وکارشناس بخشداری خانم مرضیه اشرف پور و روسای شوراهای هفت روستای مرزون آباد آغاز گردید در ابتدا آقای محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل در مورد شعار امسال ،اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل توضیحاتی را بیان نمودند ودر ادامه از روسای شوراهای هفت روستا مرزون آباد خواستند که بهره برداری از آببندان ۲۶۰ هکتاری را در اولویت اول کاری خودشان قرار دهند واز شورای اسلامی درویش خیل مرزون آباد هم خواستند که بستر های لازم را در این زمینه فراهم نموده وکتبا” گزارش را در این خصوص به بخشداری اعلام نمایند همچنین از رییس شیلات نیز درخواست نمودند سرمایه گذاری را که می خواهد به منطقه اعزام نماید حتما” طرح ونقشه را به او ارائه دهد ویک کارشناس نیز برای آماده سازی وفرهنگ سازی مردم به منطقه اعزام نماید .
سپس علیرضا نقوی رییس اداره شیلات بابل اشاره داشتند که وضعیت آببندان مرزون آباد در منطقه مستثنی است یعنی هر زمان می توانیم از آبش بهره برداری بنماییم همچنین اشاره نمودند در سطح شهرستان ۱۵۱۷ هکتار ودر سطح بخش مرکزی ۳۲۵هکتارآببندان غیر فعال داریم که ۲۶۰ هکتار آن مربوط به ۳ آببندان روستاهای مرزون آباد می باشد ودر پایان مرضیه اشرف پور کارشناس امور شوراهای بخش مرکزی بیان نمودند به جهت اینکه روستای درویش خیل میزبان می باشد  بنابراین باید زمینهای لازم را بعمل آورده وگزارش نماید همچنین ایشان ادامه دادند وقتی کار صورت پذیرفت شورا هاودهیاران هفت روستا مسئولیت امور را بر عهده دارند چون کار وقتی جمعی شروع می شود ومنفعت عمومی دارد لذا باید همکاری وهماهنگی نیز دسته جمعی شود واین فرصت عالی برای درآمد زایی می باشد