برگزاری جلسه با منتخبین ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی؛


منتخبین شورای اسلامی رمنت مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲