برگزاری پانل جامعه در اجرای طرح بازنگری و بازبینی آموزش عالی سلامت بمنظور افزایش تاب آوری در مقابل همه گیری بحران کرونا و بحران های مشابه


برگزاری پانل جامعه در اجرای طرح بازنگری و بازبینی آموزش عالی سلامت بمنظور افزایش تاب آوری در مقابل همه گیری بحران کرونا و بحران های مشابه.

این جلسه با حضور نمایندگان جامعه (( بخشداران , پزشکان خانواده , شوراهای اسلامی شهر وروستا ))
در سالن جلسات فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار گردید..

شنبه : ۱۳ شهریور ۱۴۰۰