تبریک بخشدار به خانم صالحی دهیار روستای کپور چال به منظور قبولی در آزمون دکترا


در روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل قبولی        خانم صدیقه صالحی دهیار روستای کپور چال را در رشته دکتراعلوم قرآن وحدیث از دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران را تبریک و آرزوی موفقیت در همه مراحل زندگی برای ایشان از خدواوند منان را خواستار شدند .