تقدیر از خیر نیکوکار آقای کاظمی تبار


تقدیر از خیر نیکوکار مهندس کاظمی تبار
به جهت کمک به کتابخانه امیرکلا درجلسه انجمن
کتابخانه امیرکلا با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، شهردار محترم امیرکلا
و رئیس محترم شورای اسلامی شهر امیرکلا ، رئیس محترم کتابخانه بابل و اعضای انجمن کتابخانه امیرکلا

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹