جلسه آشنایی با قوانین و مقررات شوراهای اسلامی


✳️ جلسه در خصوص آشنایی با قوانین و مقررات شوراها.

این جلسه به ریاست
مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

وباحضور منتخبان ششمین
دوره شوراهای اسلامی روستاهای تابعه بخش مرکزی شهرستان بابل برگزار شد…

شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰