جلسه آشنایی و تبیین اجرای پروژه ملی روستای هوشمند


جلسه آشنایی و تبیین اجرای پروژه ملی روستای هوشمند
با پایلوت روستاهای بخش مرکزی

این جلسه به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

برگزار شد…

عکس : سیدرضا مقیمی درزی

یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹