جلسه اجرای طرح درختکاری در حاشیه ورودی شهرستان از محور بابل قائمشهر


جلسه اجرای طرح درخت کاری در حاشیه ورودی شهرستان از بابل به قائم شهر به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور ریاست محترم جهاد کشاورزی ، رییس محترم منابع طبیعی ، رییس محترم شورای اسلامی بخش ، دبیران محترم دهیاران ، رییس محترم مرکز خدمات بیشه جنوبی در بخشداری بابل برگزار شد.