جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بابل


جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بابل به ریاست رسولی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار شد…

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

? سید رضا مقیمی درزی

✒️ مهدی بادی کناری