جلسه با اعضای منتخب ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاها


جلسه با اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی روستای بوله کلای مرزون آباد مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
جلسه با اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی روستای پایین بیشه سر مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
جلسه با اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی روستای تیرکلا مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
جلسه با اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی روستای حمزه کلای شش مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴