جلسه بخشدار مرکزی با شورا ودهیاران دهستان اسبو مبنی بر حل مشکل پزشک خانوادهاین جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ روز سه شنبه با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل ، صالحیان رییس شورای بخش مرکزی ، خانم اشرف پور کارشناس امور شوراها و شورا ودهیاران دهستان اسبو ودکتر کریمی راد پزشک خانواده روستاهای محور جاده قدیم بابل به آمل برگزار گردید .

در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بررسی حل مشکل واعتراض شورا ودهیاران واهالی روستاهای فوق مبنی پزشک خانواده پرداخته که در ادامه هر یک از اعضا به ارائه نقطه ونظرات خود پرداخته اند .