جلسه بررسی اجرای زیر گذر روستای روشن آباد


این جلسه که در روز دوشنبه مورخ ۰۲/۱۲/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی ، سعید خدادنیا کارشناس فنی دهیاری های بخش مرکزی ،  ناظر عالی اداره راه وشهرسازی استان مازندران ، ناظر عالی اداره آب منطقه ای استان مازندران ، دهیار ورییس شورای اسلامی روستای روشن آباد برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع بررسی وضعیت حاضر کمربندی جنوبی وزیر گذر روستای روشن آباد با توجه به صورت جلسات قبلی پرداخته اند . در ادامه ریاست محترم شورای اسلامی روستای روشن آباد توضیحاتی را در خصوص زیر گذر مطرح نمودند و سپس نماینده محترم اداره راه وشهرسازی و نماینده محترم اداره آب منطقه ای استان مازندران نظرات خود را اعلان نمودند .