جلسه بررسی اختلاف آببندان مشترک روستاهای پشت سیم ودریکنده


این جلسه که در روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی ، صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ، خانم اشرف پور کارشناس بخشداری  ، اعضا شورا ودهیار دریکنده و اعضا شورای اسلامی پشت سیم برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع بررسی اختلاف آببندان مشترک در روستای مذکور پرداخته اند .در ادامه  مقرر شد تا تصمیم گیری نسبت به اجاره آییندان مستلزم نشست اعضای شورای اسلامی دو روستای دریکنده وپشت سیم باشد و همچنین قرار شد تا کلیه امکانات موجود در آببندان از جمله برق از حالت مستأجری خارج و به نام شورا ی اسلامی دو روستا ثبت گردد .