جلسه بررسی طرح روستای بدون بیکار


جلسه بررسی طرح روستای بدون بیکار با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، سرپرست محترم جهاد کشاورزی ، رئیس محترم صندوق کارآفرینی شهرستان ، نماینده محترم اداره صمت و دهیاران مورد نظر در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.