جلسه بررسی مشکلات روستای تراجیکلا


ین جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ روز شنبه با حضور محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی وخانم اشرف پور کارشناس امور شوراها واعضای شورای اسلامی روستای تراجیکلا در دفتر کار بخشدار مرکزی بابل برگزار گردید کهپس از بحث وتبادل نظر  هریک از اعضای حاضر در جلسه به حل وبررسی مشکلات روستای تراجیکلا و رفع نداشتن دهیار در روستای فوق الذکر پرداخته اند .