جلسه بررسی مشکلات مربوط به لایروبی رودخانه ها وانهار


این جلسه که در ساعت ۱۲ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۵/۳/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعلی امیری بخشدار مرکزی بابل ، مهندس هادی نیک اختر مدیر امور آب قائمشهر ، جویبار و سوادکوه ، مهندس سعید خدادنیا سماکوش کارشناس فنی دهیاری ها ، مرضیه اشرف پور کارشناس امور شوراهای بخش مرکزی در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید.

در ادامه پس از بحث وتبادل نظر در خصوص لایروبی رودخانه ها ، انهار وآببندان ها ، پروانه بهره برداری برای چاهها ، معاف شدن از آب بهاء کشاورزی ، تعیین حریم انهار وبرخورد با متجاوزین به حریم موارد ذیل به تصویب رسید .

۱= مقرر گردید امور آب چاههایی را که غیر مجاز هستند را پروانه دار بنماید .

۲- از روستای نقیب کلا ثلاث وروستاهایی که مشکلات بیشتری در خصوص لایروبی دارند بازدید بعمل آمده ودر حد توان به آنان کمک بنمایند .

۳- لایروبی آببندان لنگور ونهر آنرا به اتمام برسانند .

۴- برخورد قانونی با متجاوزین به حریم روخانه ها و انهار ، همچنین بخشداری مرکزی نیز قول مساعد دادند که از طریق معاونت برنامه ریزی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان از حق و حقوق بیست روستای جاده قائمشهر وکیاکلا پیگیری لازم را انجام دهند .

 ودر پایان مصوب شد تا با برگزاری جلسات مستمر در راستای احقاق حقوق به حقه این روستاها را دراولویت کاری خوشان قرار دهند .