جلسه بررسی و چگونگی جمع آوری رزمایش مؤمنانه توسط دهیاران بخش مرکزی بابل


جلسه بررسی و چگونگی جمع آوری جهت برگزاری رزمایش مؤمنانه توسط دهیاران بخش مرکزی بابل ، با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل
، رییس شورای بخش ، دهیاران محورها در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید.

و همچنین در ادامه جلسه طرح زراعت چوب درآمد پایدار برای دهیاری ها و دهه ولایت و امامت دستورالعملها و نکات لازم برای دهیاران قرائت گردید.