جلسه بررس پروژه آبرسانی دو روستای استردیکلا ومنصورکنده


ین جلسه که در روز شنبه مورخ ۰۹/۱۰/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی و رییس آب وفاضلاب روستایی وکارشناسان مربوطه ، داریوش شیرچی عضو شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ، خانم اشرف پور کارشناس بخشداری ، ودهیار واعضای شورای اسلامی ۲ روستای استردیکلا ومنصورکنده برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع جلسه بابت  بررسی وحل مشکلات آب شرب دو روستای فوق الذکر پرداخته اند .در ادامه همه اعضای حاضر در جلسه به به بیان دیدگاه ها ونظرات خود اشاره نمودند ونتیجه حاصل از آن لوله گذاری آب به میزان حدود ۲۳۰۰متر  از سوی اداره آب روفاضلاب روستایی پیگیری وتهیه شود وشورای اسلامی ودهیار استردیکلا  نسبت به کنده کاری اقدام نمایند .(بدون اخذ بهاء )