جلسه بررس کارگروه جمع آوری پرتقال های غیر قابل مصرف بخش مرکزی بابل


این جلسه که در روز شنبه مورخ ۰۴/۱۰/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی و  نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی ، سازمان تعاون روستایی ، نیروی انتظامی و رییس شورای اسلامی بخش مرکزی برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع جلسه بابت شیوه نامه خروج پرتقال های غیر قابل مصرف پرداخته اند .در ادامه همه اعضای حاضر در جلسه به به بیان دیدگاه ها ونظرات خود اشاره نمودند تا جهاد کشاورزی نسبت به تهیه پهنه بندی وتعیین کارشناس به عنوان دبیر کارگروه ها اقدام بایسته را به انجام برساند .و همچنین مقررشد تا دبیر کارگروه ۱۷ گانه بخش مرکزی با مسئولیت آقای غفاری رییس مرکز خدمات بیشه جنوبی باشد .