جلسه برنامه ریزی برای کاشت نهال و زیباسازی ورودی شهرستان از محور بابل قائمشهر


جلسه برنامه ریزی برای کاشت نهال و زیبا سازی ورودی شهرستان از سمت قائم شهر به بابل و بلعکس به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل و با حضور رییس محترم منابع طبیعی ، نماینده محترم جهاد کشاورزی ، نماینده محترم راهداری ، و تعدادی از دهیاران در بخشداری برگزار گردید دراین جلسه :
مقررشداداره راهداری از بیل بکو اداره خود و با هماهنگی نماینده جهاد از روز شنبه نسبت به چاله کنی در مسیر تعیین شده اقدام نمایند همچنین اداره منابع طبیعی نهالها را روز یکشنبه در چالهای ایجاد شده کارسازی نماید ، دهیاران نسبت به تهیه قیم و ریسه برای کاشت نهال در روز دوشنبه اقدام بایسته را بعمل اورند