جلسه تامین اجتماعی بخش مرکزی بابل


جلسه بیمه تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی و وضعیت بیمه ای دهیاران و پرسنل دهیاریها با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رییس محترم تامین اجتماعی شعبه ۲ بابل و مسئولین فنی و مالی دهیاریها در بخشداری مرکزی برگزار شد.

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰