جلسه تصمیم گیری در خصوص همایش دهیاران


جلسه فوق که در ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ در دفتر کار آقای محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی

وبا حضور صالحیان رییس شورای بخش مرکزی ، صادقی دبیر دهیاران ، موسوی کارشناس دهیاری های بخش مرکزی و اشرف پور کارشناس شوراهای بخش مرکزی تشکیل گردید در خصوص همایش روز دهیاران بحث ، بررسی وتصمیماتی اتخاذ گردید .