جلسه توجیهی با نمایندگان بخشدار در شعبات اخذ رأی بخش مرکزی


جلسه با نمایندگان بخشدار در شعبات اخد رای حوزه بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، مدرسین آقایان طاهری عضو محترم هیات اجرای شهرستان و محمدی مسئول ای تی انتخابات شهرستان ، کارشناس بخشداری ، شرمی عضو هیات اجرایی بخش و نمایندگان بخشدار در شعبات اخذ رای برگزار گردید.