جلسه درخصوص اجرای پروژه سپتاژ خانگی و سایت بی خطرسازی پسماند عفونی شهرستان بابل


جلسه در خصوص اجرای پروژه سپتاژ خانگی و سایت بی خطر سازی پسماند عفونی شهرستان بابل به ریاست
عزیز زاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ویژه این شهرستان و با حضور مدیران مرتبط برگزار گردید …

چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱