جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل…؛


جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل به ریاست
مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد…

شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰