جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل…


✳️ هشتمین جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

به ریاست مهندس ولی زاده

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان

وبا حضور اعضای این شورا

برگزار شد.

✳️ سه شنبه ۲۰ ابان ۹۹