جلسه شورای مهارت آموزی شهرستان بابل


دومین جلسه شورای مهارت آموزی شهرستان بابل

به ریاست زاهد پاشا

معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

برگزار شد…

شنبه ۱۱ بهمن ۹۹