جلسه شورای کشاورزی بخش مرکزی‌ بابل


جلسه شورای کشاورزی بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم اداره سوخت رسانی ، معاونین محترم جهاد کشاورزی ، رئیس محترم شورای اسلامی بخش ، دبیران دهیاران ، روسای مراکز خدمات جهاد کشاورزی در دفتر بخشدار مرکزی بابل برگزار شد.
دستور کار جلسه : ۱- سوخت شخم و شیار ۲- زراعت چوب ۳-نحوه تحویل و توزیع کنسانتره دامی ۴- ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از بافت