جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل


? برگزاری سومین جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل

به ریاست مهندس زاهد پاشا

معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه این شهرستان

? پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹