جلسه هماهنگی پرداخت تسهیلات یارانه ای


جلسه هماهنگی پرداخت تسهیلات یارانه ای بمنظور جبران خسارت ناشی از خشکسالی خسارت دیدگان در بخش کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۹_۱۴۰۱ موضوع بند خ ماده ۳۳

به ریاست دکتر قاسم عزیز زاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل برگزار شد…

دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱