جلسه هیأت اجرائی و هیأت نظارت بخش مرکزی


برگزاری جلسه هیأت اجرایی و هیأت نظارت در خصوص بررسی صلاحیت افراد و همچنین استعلام از مراجع چهار گانه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ در بخشداری مرکزی بابل؛