جلسه هیات اجرایی انتخابات بخش مرکزی


جلسه هیات اجرایی بخش با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم هیات اجرایی بخش و اعضای محترم اداری و معتمد در بخشداری ، ضمنا در این جلسه مجموعه قوانین و مقررات و شرح اقدام هیات اجرایی بصورت ویژه برای حاضرین تشریح شد.