جلسه کارشناسی مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بابل


جلسه کارشناسی بررسی مصوبات کمیته تطبیق شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.