جلسه کارشناسی کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی


جلسه کارشناسی کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و کارشناسان مربوطه در بخشداری مرکزی برگزار شد.