جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی باحضور بخشدار مرکزی


جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی باحضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای کمیته در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید…