جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات و همچنین بودجه دهیاری های بخش


جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات و همچنین بودجه دهیاریهای بخش با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و دبیران دهیاران و مسئولین فنی و مالی دهیاریها.

در این جلسه تاکید بخشدار بر واقع بینانه بودن بودجه براساس درآمد و محقق شدن بودجه دهیاریهای بخش و همچنین بر اساس واریزی دولت به حساب دهیاریها و درامدهای محلی تنظیم شود و همچنین تاکید شد که کمک دولت برای امورات عمرانی روستا و هزینه های جاری بر مبنای درامد کوششی دهیار ( از قبیل صدور پروانه ساختمان ، کمیسیون ماده ۹۹ ، تعرفه های عوارض درامدی مصوب شورای اسلامی بخش و عوارض کسب و کار و…) انجام پذیرد.