جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بابل


دوازدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بابل به ریاست زاهد پاشا معاون محترم توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان بابل

با دستور کار هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت تحقق و ثبت فرصت‌های شغلی در سامانه رصد

در سالن جلسات فرمانداری بابل برگزار گردید….

شنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۰