جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بابل


سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بابل با دستور کار بررسی آخرین وضعیت ثبت اشتغال در سامانه رصد و آخرین وضعیت بیمه مقرری بگیران به ریاست
دکتر قاسم عزیز زاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد…

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱