جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان بابل


⚛ برگزاری جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان بابل

☸ به ریاست زاهد پاشا معاون محترم توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان بابل جلسه کتابخانه های عمومی این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری بابل برگزار شد…

یکشنبه ۶ مهر ۹۹