جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بابل


جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بابل
با بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان

برگزاری شد…

چهارشنبه ۸ بهمن ۹۹