جلسه یک روستا یک شغل


جلسه یک روستا یک شغل با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم صندوق کارآفرینی ، نماینده محترن دکتر کریمی آقای حسینی ، نماینده اداره صمت ، و دهیاران مربوطه در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.