حضور مسئولین شهرستانی در روستاهای باباآباد،تیرکلا و نقارچی محله


حضور دکتر کریمی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی باتفاق مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، سرپرست بنیادمسکن ، اعضای شورای بخش مرکزی، شوراهای اسلامی تیرکلا و نقارچی محله و باباآباد و دهیاران روستاهای مذکور و توضیح رییس شورای تیرکلا در خصوص طرح هادی و مشکلات دفع آبهای سطحی روستاها و…